Toybrick

标题: RK-3399ProD WiFi 连接不上,一直显示正在连接 [打印本页]

作者: Demon    时间: 2022-3-31 18:33
标题: RK-3399ProD WiFi 连接不上,一直显示正在连接
连接wifi,界面一直卡顿在正在连接界面上。如图。[attach]2321[/attach]

但是网线是没有问题的,插网线可以直接联网。





欢迎光临 Toybrick (https://t.rock-chips.com/) Powered by Discuz! X3.3