Toybrick

3399prod android8.1 串口输出问题

device

新手上路

积分
45
发表于 2021-6-30 14:34:20    查看: 3866|回复: 0 | [复制链接]    打印 | 显示全部楼层
每次串口输出到这里就停止了,没法用串口,只能用adb调试
[    0.123510] NET: Registered protocol family 16
[    0.124357] schedtune: init normalization constants...
[    0.124836] schedtune: CLUSTER[0-3]      min_pwr:    56 max_pwr:   222
[    0.125440] schedtune: CPU[0]            min_pwr:     0 max_pwr:   222
[    0.126045] schedtune: CPU[1]            min_pwr:     0 max_pwr:   222
[    0.126661] schedtune: CPU[2]            min_pwr:     0 max_pwr:   222
[    0.127267] schedtune: CPU[3]            min_pwr:     0 max_pwr:   222
[    0.127874] schedtune: CLUSTER[4-5]      min_pwr:    65 max_pwr:  1108
[    0.128475] schedtune: CPU[4]            min_pwr:     0 max_pwr:  1108
[    0.129080] schedtune: CPU[5]            min_pwr:     0 max_pwr:  1108
[    0.129682] schedtune: SYSTEM            min_pwr:   121 max_pwr:  4434
[    0.130295] schedtune: using normalization constants mul: 3862781856 sh1: 1 sh2: 12
[    0.131005] schedtune: verify normalization constants...
[    0.131497] schedtune: max_pwr/2^0: 4313 => norm_pwr:  1024
[    0.132012] schedtune: max_pwr/2^1: 2156 => norm_pwr:   511
[    0.132527] schedtune: max_pwr/2^2: 1078 => norm_pwr:   255
[    0.133044] schedtune: max_pwr/2^3:  539 => norm_pwr:   127
[    0.133559] schedtune: max_pwr/2^4:  269 => norm_pwr:    63
[    0.134084] schedtune: max_pwr/2^5:  134 => norm_pwr:    31
[    0.134600] schedtune: configured to support 5 boost groups

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

产品中心 购买渠道 开源社区 Wiki教程 资料下载 关于Toybrick


快速回复 返回顶部 返回列表